Pedagogické rozhľady – dvojmesačník, č.3/2008, Ročník 17. Predstavujeme: Tomáš Turzák

    Tomáš Turzák sa narodil v Poprade. Vysokoškolské štúdium ukončil na PdF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia výtvarná výchova – pedagogika. Na katedre výtvarnej tvorby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol od roku 2002 – 2007 vedený aj akademickými maliarmi Karol Baron či Igor Benca. V súčasnosti pôsobí ako interný študent doktorandského študijného odboru pedagogika a vychovávateľstvo na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Popri doktorandskom štúdiu sa aktívne venuje aj výtvarnej tvorbe. Absolvoval viacero autorských výstav v Poprade, Kežmarku a Nitre.Svoju pedagogickú a vedeckú prácu prezentuje na domácich i zahraničných konferenciách. Vo vedeckej práci sa venuje najmä oblasti socioedukačnej pomoci rodičom detí s postihnutím. Empatický a citlivý prístup k ľuďom sa odráža aj v jeho výtvarnom prejave. Jeho umelecká tvorba súvisí s pozitívnym myslením a snahou autora hľadať svetlo a nádej v ťažkých životných situáciách. Rukopis je expresívny a uvoľnený. Výtvarný prejav je zameraný najmä na vystihnutie najvnútornejších momentálnych pocitov pretavených do sily prírody. Popri krajinomaľbách je možné nájsť v tvorbe aj umeleckú digitálnu fotografiu či prvky abstrakcie. Venuje sa taktiež počítačovej grafike a videotvorbe. Abstrahovanie a zjednodušovanie foriem cítiť aj na niektorých krajinomaľbách najmä z posledného obdobia. Vyjadruje sa v technikách pastelu, tempery, ich kombinácie a olejomaľby.

www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr3-2008.pdf