Carpe diem, olej na plátne 70 x 60 cm

carpe-diem222